Academia Istropolitana Nova

AI novaAINova je nezávislá mimovládna organizácia celoživotného vzdelávania. Sústreďuje sa na rozvoj ľudských zdrojov a prípravu odborníkov s cieľom napomôcť zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska a naplniť očakávania, ktoré sú spojené s členstvom Slovenska v EÚ. AINova poskytuje odborné vzdelávanie aj konzultačné služby a zúčastňuje sa na projektoch aplikovaného výskumu. Organizuje dlhodobé vzdelávacie programy aj krátkodobé kurzy pre pracovníkov z ministerstiev, samospráv, školstva, z mimovládnych organizácií, z MSP a profesijných zoskupení. Od svojho založenia v roku 1996 presadzuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti vzdelávania a výskumu a to hlavne vytváraním medzinárodných partnerstiev, rozvojom aktívnej cezhraničnej spolupráce a poskytovaním svojich skúseností v zahraničí.

Aktivity:
AINova realizuje ročný medzinárodný študijný program „Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva“, krátkodobé vzdelávacie programy, kurzy, workshopy v oblasti európskych záležitostí, projektového manažmentu a anglického jazyka; robí aplikovaný výskum v oblasti lokálneho a regionálneho rozvoja a v uvedených oblastiach poskytuje odborné poradenstvo.

Projekty:

 • 2004-2005 „Contribution to capacity building of the civil society organisations in Ukraine“
 • 2005-2006 Phare projekt „Organizácia podujatí na rozšírenie povedomia o rozvojovej pomoci EÚ na Slovensku“
 • 2005-2007 Projekt „4B – Bratislava – Belgrade – Brussels – Bridge“
 • 2009-2011 „Vysoké školy ako zdroj posilňovania občianskej spoločnosti v susednej Ukrajine“:
  Slovensko – sprostredkovateľ na ceste ukrajinských akademikov do nového európskeho univerzitného priestoru (SlovakAid projekt) – Tento SlovakAid projekt sa sústreďuje na rozvoj občianskej spoločnosti cez rozvoj a vzdelávanie cieľovej skupiny, ktorou sú vysokoškolskí pedagógovia z Ľvovskej národnej univerzity a jej partnerských a spolupracujúcich vzdelávacích inštitúcií v regióne.

EKWALS – Ciele projektu EKWALS sú:

 • Pomôcť zlepšiť kvalitu, príťažlivosť a dostupnosť možností celoživotného vzdelávania (CV), ktoré sú k dispozícii v členských štátoch.
 • Posilniť prínos CV k sociálnej súdržnosti, aktívnemu občianstvu, interkultúrnemu dialógu, rodovej rovnosti a osobnému naplneniu.
 • Napomáhať rozvoju kreativity, súťaživosti, zamestnateľnosti a podnikateľského ducha.
 • Prispieť k zvýšeniu účasti všetkých vekových kategórií na CV, vrátane znevýhodnených skupín a skupín so špeciálnymi potrebami, bez ohľadu na ich socio-ekonomické pozadie.
 • Podporovať výuku jazykov a jazykovú rôznorodosť
 • Podporovať rozvoj inovatívnych obsahov, služieb, pedagogiky a praxe CV využívajúc IKT
 • V záujme zlepšenia kvality vzdelávania a tréningov, podporovať čo najlepšie využívanie výsledkov, inovatívnych produktov a procesov a iniciovať výmenu dobrých skúseností v oblasti CV.

Financovanie:
dary (sponzoring), granty (projekty), hospodárska činnosť (príjmy z vlastnej vzdelávacej, konzultačnej, výskumnej, publikačnej a organizačnej činnosti)

Comments are closed.