Celoživotné vzdelávanie

Zoznam ukončených programov:

 

Andragogika:

Odborný garant: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta – Stredisko dištančného vzdelávania
Cieľ: Poskytnúť teoretické vedomosti o andragogickej, sociologickej a psychologickej problematike ľudských zdrojov v hospodárskej praxi, vo verejnej správe a v neziskovom sektore. Štúdium je orientované aj na formovanie špecifických zručnosti, ktoré môže absolvent uplatniť pri výbere, motivovaní, vedení a hodnotení zamestnancov v danej firme.
Podmienky prijatia: Úplné stredné vzdelanie ukončené maturitou.
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Prihláška: Prihlášku (poskytne Academia Istropolitana) doloženú overeným dokladom o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu:
Academia Istropolitana, Hanulova 5/B, P.O.BOX 92, 840 02 Bratislava 42.
Termín podania prihlášky: 3.9.2005
Miesto konania: Academia Istropolitana, Hanulova 5/B, Bratislava-Dúbravka

 

Managment:

Program celoživotného vzdelávania realizovaný kombinovanou formou (prezenčná, dištančná)
Po úspešnom ukončení štúdia (získaní predpísaného počtu kreditov) možnosť prestupu do 3. ročníka bakalárskeho (Bc.) a následne magisterského (Ing.) štúdia.
Odborný garant: Masarykova univerzita v Brne – Centrum dištančného a celoživotného vzdelávania ESF (www.econ.muni.cz)
Cieľ: pochopenie účelu a fungovania inštitúcii podnikateľskej sféry, ich organizačnej štruktúry, ekonomiku a financovanie. Jedná sa o osvojenie manažérskych zručnosti, ktoré súvisia s časovým, organizačným a komunikačným manažmentom. Dôležitou oblasťou je zvládnutie analýzy a projektovania systémov riadenia vrátane počítačovej techniky a ekonomicko-matematických metód. V neposlednom rade ide aj o osvojenie organizačno-právnych postupov pri zriaďovaní, rozdeľovaní alebo zlučovaní podnikov, spoločnosti a iných inštitúcií.
Rozsah kurzu: Počet kreditov za 1.- 4. semester štúdia: 107.
Podmienky prijatia: Úplné stredné vzdelanie ukončené maturitou.
Úspešné vykonanie prijímacej skúšky.
Prihláška: Záujemca o štúdium v programe CŽV môže zaslať:
1. elektronickú prihlášku
2. papierovú prihlášku, ktorú poskytne Academia Istropolitana.K prihláške je potrebné priložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.
Termín podania prihlášky: 26.8.2005
Miesto konania: Academia Istropolitana, Hanulova 5/B, Bratislava-Dúbravka

 

Comments are closed.