EU education programs

SOCRATES II – program Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania

GRUNDTVIG 1- Projekty európskej spolupráce

eu-education

1. Projekt SPECIAL – Posilnenie a podpora Európskeho občianstva prostredníctvom vzdelávania dospelých

Projekt SPECIAL má za cieľ výmenu skúseností, šírenie príkladov pozitívnej praxe a pilotné „zahájenie“ nových metód a technológií, ktoré smerujú k posilneniu pojmov európskeho a aktívneho občianstva vo vzdelávaní dospelých.  Jedným s cieľov projektu je vytvorenie a sprístupnenie vzdelávajúcej sa verejnosti web databázy vzdelávacích kurzov a didaktických materiálov (virtuálneho vzdelávacieho priestoru – VLE). V projekte SPECIAL participuje 9 organizácii z členských krajín EU (Belgicko, Fínsko, Veľká Británia, Holandsko, Estónsko, Litva, Slovensko).

Projekt je plánovaný na tri roky. Začiatok realizácie – október 2003.

2. Projekt QUEST – Kvalita vzdelávacích systémov

Projekt QUEST má za cieľ vytvoriť spoločný model zaistenia kvality (Quality Assurance model) pre organizácie, ktoré pracujú so sociálne znevýhodnenými skupinami mladých ľudí a dospelých ako aj rozšíriť sieť škôl druhej šance do východnej Európy a asociovaných krajín cez šírenie modelov úspešnej praxe. V projekte QUEST participuje 11 organizácii z členských krajín EU (Veľká Británia, Fínsko, Dánsko, Holandsko, Nemecko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Švédsko, Poľsko, Slovensko)

Projekt je plánovaný na dva roky. Začiatok realizácie – október 2004.

DOPLNKOVÉ AKTIVITY

Projekt 1. Európskej letnej školy pre školy druhej šance

Projekt 1. Európskej letnej školy pre školy druhej šance bol zameraný na rozvíjanie spolupráce a šírenie pozitívnych skúseností európskych škôl druhej šance v boji proti nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu mládeže cez vzdelávanie a tréningy. V projekte sa zúčastnilo 12 organizácii z asociovaných a členských krajín EU (koordinátor – Centrum pre európske štúdie a tréningy (CESO) v Maastricht, Holandsko).

Projekt bol realizovaný v máji 2002 – marci 2003.

Comments are closed.