Poslanie

Hlavné oblasti pôsobenia Academie Istropolitana boli najmä:

  • poslanieposkytovanie ďalšieho vzdelávania pre zamestnancov MŠ SR,
  • poskytovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov priamo riadených organizácii vlastného rezortu a zamestnancov školstva v rámci celej SR,
  • vývoj a organizovanie ďalšieho vzdelávania pre ostatné ústredné orgány štátnej správy a samosprávy,
  • tematické konferencie, aktualizačné semináre, odborné a jazykové kurzy,
  • vývoj metodických a koncepčných materiálov rezortu vo vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu, resp. participácia na ich vývoji,
  • príprava a implementácia programov v rámci predvstupových a štrukturálnych fondov EÚ,
  • zapájanie sa do riešenia medzinárodných projektov,
  • odborné poradenstvo z oblasti tvorby a implementácie programov celoživotného vzdelávania,
  • spolupráca s vysokými školami, vzdelávacími a profesijnými inštitúciami, orgánmi samosprávy a orgánmi tretieho sektora participujúcimi na systéme ďalšieho vzdelávania,
  • spolupráca so zahraničnými inštitúciami.

Comments are closed.