Pôvod a úspechy

PÔVOD

Academia Istropolitana sa svojou súčanou misiou hlási k tradíciám a historickému odkazu prvej slovenskej univerzity a jednej z prvých univerzít v Európe vôbec, ktorá bola založená kráľom Matejom Korvínom v roku 1465 a otvorená v roku 1467. Po smrti Mateja Korvína v roku 1490, Academia Istropolitana zanikla. Pôvodné objekty Academie sa zachovali dodnes a ako národná kultúrna pamiatka doteraz slúžia Vysokej škole múzických umení.

SÚČASNOSŤ

Moderná Academia Istropolitana bola zriadená v októbri 1990 rozhodnutím Ministerstva školstva, mládeže a športu SR a Prípravný inštitút stredoeurópskej univerzity s cieľom pripraviť organizačné a personálne zázemie pre otvorenie samostatnej Stredoeurópskej univerzity, financovanej viacerými zdrojmi, predovšetkým zdrojmi zo štátneho rozpočtu a účelovými grantami Open Society Found. Tento plán bol napokon realizovaný v Budapešti.

PROGRAMY

Academia IstropolitanaOd svojho založenia Academia Istropolitana ponúkala atraktívne interdisciplinárne študijné programy, hlavne v rámci TEMPUS, ktorý realizovala ako jediná slovenská vzdelávacia inštitúcia neuniverzitného charakteru. Výučba bola zabezpečovaná zahraničnými lektormi z univerzít krajín Európskej únie a zo Spojených štátov amerických. Študijné skupiny boli multinacionálne, s účasťou stoviek študentov – absolventov univerzít, z krajín Východnej a Strednej Európy, a teda štúdium sa uskutočňovalo v anglickom jazyku. Ministerstvo školstva SR v roku 1999 rozšírilo pôsobenie Academie Istropolitana o poskytovanie ďalšieho vzdelávania pre pracovníkov verejnej správy, s dôrazom na vzdelávanie v štátnej správe a ďalšie skupiny:

 • spolupráca so sloevenskými vysokými školami na organizačnom zabezpečení bakalárskeho štúdia v študijných odboroch:
  • Masmediálne štúdie
  • Manažment
 • aktualizačné tématické a informačné semináre pre pracovníkov verejnej správy
 • odborné tématické semináre v rámci bilaterálnej medzinárodnej spolupráce (výchova mládeze k aktívnemu európskemu občianstvu, bezpečnostná politika a školstvo atď.)
 • vzdelávanie zamestnancov v dočasnej, prípravnej a stálej štátnej službe
 • kurzy v rámci celoživotného vzdelávania umožňujúce prestup na bakalárske štúdium

NAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY

 • vznik a riadenie Školyverejnej správy ako organizačnej zložky Academie Istropolitana a jej neskoršia transformácia na NISPAcee
 • založenie Informačného strediska Rady Európy v rámci organizačnej štruktúry Academie Istropolitana a jej osamostatnenie sa v roku 2000 na základe príslušného legislatívneho opatrenia
 • dvakrát po sebe účasť vo finále súťaže o udelenie ceny Hannah Arendt, udeľovanej najlepším vzdelávacím inštitúciam v Strednej a Východnej Európe
 • cena Hannah Arendt udeľovaná viedenským Institute for Human Science
 • úspešná akreditácia organnizácie a programov pre vzdelávanie pracovníkov vo verejnej správe na Úrade pre štátbu službu

Comments are closed.